top of page
1.jpg
TCM Übungen

Shoai-Shoou-Gong Übung

ca. 21min

Ba-Duan-Jing

ca. 13min

Gelenk-Übung

ca. 15min

Klopfen-Übung

ca. 7min

Meridianpunkt Klopfen-Übung

ca. 9min

bottom of page